Introductie

Rampenbestrijding

Privacy bescherming

Integrale veiligheid

Referenties

Enkele voorbeelden van projecten:

In het project werd de aansluiting verzorgd tussen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het personeelvolg- en salarissysteem van de gemeente. Vervolgens werd dit uitgewerkt op een zodanige manier dat het door de stadsdelen en diensttakken kon worden ingevoerd, waarbij grote aandacht werd besteed aan uniformiteit, toepasbaarheid en handhaving. Het geheel werd in samenwerking met o.m. archieffunctionarissen en de registratiefunctionaris van de gemeente aan de stadsdelen en diensttakken gepresenteerd op een speciaal daartoe belegde bijeenkomst. Duur van het project: drie maanden.

Project K:

Implementatie van een op de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebaseerd
privacy-protocol in de stadsdelen en 38 diensttakken van een grote gemeente.

Referenties

Mr. Visserstraat 11

9293 LJ  KOLLUMERPOMP

tel: 0511 -  40 85 82 / 40 88 59

Fax: 084 - 872 23 87

Email: etco@chello.nl

ETCO CONSULTANCY

Project IPAZ:

Inventarisatie van bestanden met persoonsgegevens en invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in een stadsdeel van een grote stad (ca 86.000 inwoners)

Alle persoonsgegevens bevattende verwerkingen, werden vastgelegd en beoordeeld volgens de normen van de Wet. Na een uitgebreide voorlichtingscampagne voor het hoger en middenkader werden voor verwerking conform de wettelijke normen adviezen gegeven o.m. op het stuk van de beveiliging, transparantie en aanmelding bij de Commissie Bescherming Persoonsgegevens. Voor het project werd een gebruikersvriendelijke vragenlijst ontworpen en een bijbehorende database opgezet om het grote aantal verwerkingen beheersbaar te maken en te houden. Duur van het project: ca. 6 maanden.

In het project werden de rampenplannen in een database ondergebracht, zodat de aansluitingen van de taken van resp. de gemeente, de brandweer, politie en GHOR(GGD) zichtbaar en beheersbaar werden. Daarnaast werd in nauwe samenwerking met de gemeentelijke sectoren de uitwerking van de rampenplannen in draaiboeken gecoördineerd. De plannen werden aan de Provincie ter goedkeuring aangeboden. In nauwe samenwerking met de (regionale) brandweer, de politie en de GHOR werd de onderlinge afstemming geregeld.  Duur van het project: één jaar.

Project Weeromslag:

Implementatie en uitwerking van twee Rampenplannen conform de Wet Rampen en Zware Ongevallen in een middelgrote gemeente (ca 65.000 inw.) in het centrum van het land. Optreden als rampencoördinator. Opzetten van een regionaal werkoverleg van gemeentelijke rampencoördinatoren.

Project L:

Herschikking van het evenementenbeleid van een middelgrote gemeente in het centrum van het land  (ca 70.000 inwoners)

Aanvragen voor een evenementenvergunning kunnen bij drie instanties in de gemeente worden ingediend. Dat werkt niet efficiënt en daarom wordt één front end gebouwd, waarbij de interface via internet wordt gerealiseerd. Stroomlijning van het vergunningenproces, o.m. door typering van evenementen. Aanpassing aan de eisen van de regionale hulpverleningsdienst en de regionale politie.

Duur van het project: ca. één jaar.